Quay trở lại chi tiết bài báo Tổng hợp khoáng Wollastonite bằng phản ứng 2 giai đoạn thủy nhiệt và nung dùng nguyên liệu trấu và portlandite Tải xuống Tải xuống PDF