Tổng hợp khoáng Wollastonite bằng phản ứng 2 giai đoạn thủy nhiệt và nung dùng nguyên liệu trấu và portlandite

Các tác giả

  • Phạm Trung Kiên*
  • Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc

Từ khóa:

phản ứng thủy nhiệt, trấu, Wollastonite

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày quy trình tổng hợp khoáng Wollastonite (CaO.SiO2) bằng phản ứng 2 giai đoạn thủy nhiệt và nung dùng nguyên liệu trấu và portlandite. Mẫu tro trấu sau khi nung được trộn với Ca(OH)2 theo tỷ lệ mol Ca/Si là 1,0, được hấp thủy nhiệt ở 180oC nhằm thu khoáng Xonotlite. Khoáng Xonotlite được xử lý nhiệt ở 900oC trong 5 giờ thu khoáng Wollastonite có hình sợi đan xen tạo lỗ xốp liên thông với kích thước 1~2 µm, phù hợp cho các ứng dụng trong công nghiệp.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).44-46

Chỉ số phân loại

2.5

Tiểu sử tác giả

Phạm Trung Kiên*

Khoa Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu vật liệu Polymer, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc

Khoa Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 9/8/2021; ngày chuyển phản biện 13/8/2021; ngày nhận phản biện 28/8/2021; ngày chấp nhận đăng 5/9/2021

Cách trích dẫn

Phạm Trung Kiên*, & Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc. (2022). Tổng hợp khoáng Wollastonite bằng phản ứng 2 giai đoạn thủy nhiệt và nung dùng nguyên liệu trấu và portlandite. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).44-46

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ