Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu động học γH2AX foci sau chiếu xạ tia X ở tế bào lympho máu ngoại vi và nguyên bào sợi người Tải xuống Tải xuống PDF