Nghiên cứu động học γH2AX foci sau chiếu xạ tia X ở tế bào lympho máu ngoại vi và nguyên bào sợi người

Các tác giả

  • Phạm Ngọc Duy*, Trần Thanh Mai

Từ khóa:

nguyên bào sợi, tế bào lympho, tổn thương chuỗi đôi DNA, γH2AX foci

Tóm tắt

Kỹ thuật định lượng các γH2AX foci được sử dụng để nghiên cứu tổn thương chuỗi đôi DNA (DSB) ở tế bào do tác động của bức xạ ion hóa. Tế bào lympho máu ngoại vi và nguyên bào sợi người được chiếu xạ tia X liều 2 Gy. Số lượng các γH2AX foci trong tế bào được phân tích bằng phương pháp định lượng miễn dịch huỳnh quang dùng các kháng thể đặc hiệu. Đánh giá ở các thời điểm sau khi tế bào được chiếu xạ trong khoảng 0-5 giờ để xác định động học các γH2AX foci ở tế bào. Kết quả chỉ ra tế bào lympho đạt lượng γH2AX foci cao nhất ở thời điểm 1 giờ, còn nguyên bào sợi là ở thời điểm 45 phút sau chiếu xạ. Điều này cho thấy bức xạ gây tổn thương DNA và khả năng sửa chữa của 2 loại tế bào này là khác nhau. Các nghiên cứu tổn thương DSB in vitro ở các loại tế bào này bằng kỹ thuật định lượng γH2AX foci cần được thực hiện ở các thời điểm như trên để đảm bảo tính ổn định của các H2AX foci được sinh ra tại vị trí các DSB.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).53-57

Chỉ số phân loại

2.6

Tiểu sử tác giả

Phạm Ngọc Duy*, Trần Thanh Mai

Viện Nghiên cứu Hạt nhân

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 1/10/2021; ngày chuyển phản biện 5/10/2021; ngày nhận phản biện 10/11/2021; ngày chấp nhận đăng 16/11/2022

Cách trích dẫn

Phạm Ngọc Duy*, Trần Thanh Mai. (2022). Nghiên cứu động học γH2AX foci sau chiếu xạ tia X ở tế bào lympho máu ngoại vi và nguyên bào sợi người. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).53-57

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ