Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất chế phẩm <i>Trichoderma</i> phòng trừ bệnh vàng lá - thối rễ trên cây có múi Tải xuống Tải xuống PDF