Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh vàng lá - thối rễ trên cây có múi

Các tác giả

  • Nguyễn Tiến Dũng*, Quách Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Trang, Phạm Khắc Phương, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Lệ Nga, Trần Phú Thắng, Trương Tuấn Oanh, Nguyễn Đức Thuận
  • Nguyễn Thị Thúy, Cao Thị Thu Dung

Từ khóa:

bệnh vàng lá - thối rễ, cây có múi, sinh khối, Trichoderma

Tóm tắt

Nghiên cứu điều kiện nhân sinh khối và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nấm Trichoderma bón cho cây có múi là cần thiết, giúp cải tạo đất và phòng trừ nấm Fusarium sp., Phytophthora sp. gây bệnh vàng lá - thối rễ. Nghiên cứu sử dụng 2 chủng nấm Trichoderma đối kháng cao để nhân nuôi là Trichoderma harzianum 22.QH (T.haz.22.QH)Tricho22derma asperellum 11.TT (T.asp.11.TT). Môi trường lỏng với thành phần gồm dịch chiết từ 150 g giá đậu + 30 g đường + 1 g urê + 1 g KH2P04 + 0,5 g MgSO4 ­­cho lượng sinh khối nấm Trichoderma đạt cao nhất (4,35±,48 g/l) sau 1 ngày. Môi trường lên men rắn sử dụng cơ chất lúa nguyên hạt ninh nhừ và 10% dịch nấm Trichoderma là thích hợp cho nấm phát triển nhanh, mật độ bào tử đạt 8,82x109 CFU/g cơ chất và thu sinh khối nấm sau 5-6 ngày nuôi cấy. Sản xuất phân hữa cơ vi sinh sử dụng 100% phân chuồng hoặc 50% bã mía + 50% phân chuồng với 6-8 kg chế phẩm Trichoderma và thu sinh khối phân sau 60 ngày ủ.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).60-64

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Tiến Dũng*, Quách Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Trang, Phạm Khắc Phương, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Lệ Nga, Trần Phú Thắng, Trương Tuấn Oanh, Nguyễn Đức Thuận

Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Bộ Khoa học Công nghệ

Nguyễn Thị Thúy, Cao Thị Thu Dung

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-09-25

Ngày nhận bài 23/8/2021; ngày chuyển phản biện 26/8/2021; ngày nhận phản biện 16/9/2021; ngày chấp nhận đăng 22/9/2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Tiến Dũng*, Quách Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Trang, Phạm Khắc Phương, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Lệ Nga, Trần Phú Thắng, Trương Tuấn Oanh, Nguyễn Đức Thuận, & Nguyễn Thị Thúy, Cao Thị Thu Dung. (2022). Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh vàng lá - thối rễ trên cây có múi. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).60-64

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp