Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu sử dụng axít xitric trong giai đoạn sơ chế nhằm ổn định chất lượng sản phẩm hành tím sấy Tải xuống Tải xuống PDF