Quay trở lại chi tiết bài báo Phân lập, tuyển chọn chủng <i>Streptomyces</i> sp. và vi nấm <i>Trichoderma</i> sp. đối kháng với nấm <i>Colletotrichum</i> sp. CC1.5 gây bệnh khô cành, khô quả trên cây cà phê ở tỉnh Đắk Nông Tải xuống Tải xuống PDF