Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát sự phân hủy toluene và chlorotoluene bởi vi khuẩn <i>Comamonas testosterone</i> KT5 cố định trong alginate Tải xuống Tải xuống PDF