Khảo sát sự phân hủy toluene và chlorotoluene bởi vi khuẩn Comamonas testosterone KT5 cố định trong alginate

Các tác giả

  • Hà Danh Đức**

Từ khóa:

alginate, chlorotoluene, comamonas testosterone, kim loại nặng, toluene

Tóm tắt

Toluene cũng như chlorotoluene là những hợp chất được sử dụng phổ biến và thường được phát hiện trong môi trường bị ô nhiễm, nhất là môi trường nước. Vi khuẩn Comamonas testosterone KT5 có khả năng phân hủy hiệu quả các chất này. Khảo sát khả năng làm sạch toluene cũng như chlorotoluene trong môi trường đất và nước của vi khuẩn Comamonas testosterone KT5 dạng tự do và cố định cho thấy, KT5 được cố định trong alginate phân hủy các chất này với tốc độ cao hơn so với dạng tự do. Vi khuẩn cố định còn chịu đựng tốt hơn so với dạng tự do ở độ pH quá thấp hay quá cao. Ngoài ra, vi khuẩn cố định trong alginate còn có thể phân hủy tốt hơn dạng tự do khi môi trường bị nhiễm kim loại nặng. Mức độ ảnh hưởng của kim loại nặng đến sự phân hủy toluene là As5+ ≈ Cd2+ ≈ Hg2+ ≈ Cu2+ > Pb2+ ≈ Ni2+.

Chỉ số phân loại

1.5

Tiểu sử tác giả

Hà Danh Đức*

Trường Đại học Đồng Tháp

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài: 31/12/2019; ngày chuyển phản biện: 06/01/2020; ngày nhận phản biện: 10/02/2020; ngày chấp nhận đăng: 17/02/2020

Cách trích dẫn

Hà, H. D. Đức*. (2020). Khảo sát sự phân hủy toluene và chlorotoluene bởi vi khuẩn Comamonas testosterone KT5 cố định trong alginate. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/20

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên