Quay trở lại chi tiết bài báo Tạo chồi <i>in vitro</i> sạch virus cây chanh dây bằng kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh Tải xuống Tải xuống PDF