Quay trở lại chi tiết bài báo Thương mại biên giới của Việt Nam, Thực trạng và một số vấn đề đặt ra Tải xuống Tải xuống PDF