Thương mại biên giới của Việt Nam, Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Các tác giả

  • Nguyễn Anh Thu*, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Vũ Hà
  • Bùi Bá Nghiêm

Từ khóa:

hợp tác kinh tế biên giới, thương mại biên giới, Việt Nam

Tóm tắt

Hợp tác kinh tế biên giới, nhất là thương mại giữa các quốc gia láng giềng là một xu thế đang ngày càng tỏ rõ hiệu quả vì lợi ích chung của các bên tham gia, đặc biệt với các quốc gia có đường biên giới dài như Việt Nam. Bài viết chỉ ra rằng, hoạt động thương mại giữa Việt Nam với ba nước láng giềng có chung đường biên giới nhìn chung có sự gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là quan hệ thương mại Việt - Trung. Tuy nhiên, Chính phủ và các địa phương cần có các giải pháp cho các vấn đề lớn đặt ra, như vấn đề về cơ sở hạ tầng, các khó khăn trong phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương cũng như sự thống nhất, hài hoà về chính sách với quốc gia láng giềng.

Chỉ số phân loại

5.2

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Anh Thu*, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Vũ Hà

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bùi Bá Nghiêm

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-04-25

Ngày nhận bài: 27/02/2020; ngày chuyển phản biện: 02/03/2020; ngày nhận phản biện: 29/03/2020; ngày chấp nhận đăng: 31/03/2020

Cách trích dẫn

Nguyễn Anh Thu*, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Vũ Hà, & Bùi Bá Nghiêm. (2020). Thương mại biên giới của Việt Nam, Thực trạng và một số vấn đề đặt ra. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(4). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/23

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn