Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hoạt tính kháng <i>Burkholderia pseudomallei</i> VTCC 70157 và độc tính tế bào của dịch sắc cây lựu (<i>Punica granatum</i>) Tải xuống Tải xuống PDF