Đánh giá hoạt tính kháng Burkholderia pseudomallei VTCC 70157 và độc tính tế bào của dịch sắc cây lựu (Punica granatum)

Các tác giả

  • Trần Thị Lệ Quyên
  • Bùi Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hữu Tuấn Dũng
  • Bùi Thị Việt Hà
  • Trịnh Thành Trung*

Từ khóa:

Burkholderia pseudomallei, dịch chiết nước của cây lựu, độc tính tế bào, hoạt tính kháng khuẩn

Tóm tắt

Melioidosis là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm gây ra bởi vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, đặc biệt có yếu tố nguy cơ dịch tễ cao đối với nghề nông do điều kiện làm việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường đất hoặc nước chứa vi khuẩn. Trong nghiên cứu này, hoạt tính kháng B. pseudomallei VTCC 70157 (NA23) của dịch chiết cây lựu (Punica granatum) ở các nhiệt độ chiết khác nhau và độ bền của hoạt tính này trong điều kiện dịch mô phỏng đường tiêu hóa được đánh giá bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch, độ pha loãng ức chế tối thiểu (MID) và diệt khuẩn tối thiểu (MBD). Bên cạnh đó, độc tính của dịch chiết cũng được đánh giá trên các dòng tế bào HEK293, HepG2 và HT29. Kết quả cho thấy, dịch chiết từ các bộ phận khác nhau của cây lựu đều có hoạt tính kháng khuẩn cao với vòng kháng khuẩn đạt 21-28 mm, giá trị MID dưới 1:256 và MBD dưới 1:128. Dịch chiết các bộ phận cây lựu khi được chiết ở 100oC cho hoạt tính kháng khuẩn cao hơn đáng kể so với khi chiết ở 25 và 70oC. Ngoài ra, khi xử lý với dịch mô phỏng đường tiêu hóa, hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết cây lựu không có sự khác biệt đáng kể, ngoại trừ giá trị MID của dịch chiết cành giảm 2 lần. Ngoài ra, khi thử nghiệm trên một số dòng tế bào người, các dịch chiết đều có độc tính tế bào thấp với giá trị độ pha loãng ức chế (ID50) luôn cao hơn giá trị MID tương ứng. Các kết quả thu được cho thấy, dịch chiết từ các bộ phận cây lựu thu được bằng cách sắc theo y học cổ truyền có thể sử dụng hiệu quả để điều trị bệnh melioidosis thông qua đường uống.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).31-35

Chỉ số phân loại

3.4

Tiểu sử tác giả

Trần Thị Lệ Quyên

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bùi Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hữu Tuấn Dũng

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bùi Thị Việt Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trịnh Thành Trung*

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-05-25

Ngày nhận bài 13/9/2021; ngày chuyển phản biện 16/9/2021; ngày nhận phản biện 8/10/2021; ngày chấp nhận đăng 12/10/2021

Cách trích dẫn

Trần Thị Lệ Quyên, Bùi Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hữu Tuấn Dũng, Bùi Thị Việt Hà, & Trịnh Thành Trung*. (2023). Đánh giá hoạt tính kháng Burkholderia pseudomallei VTCC 70157 và độc tính tế bào của dịch sắc cây lựu (Punica granatum). Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(5). https://doi.org/10.31276/VJST.65(5).31-35

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược