Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> pha tạp mangan (Mn) để xử lý nước ô nhiễm As(III) Tải xuống Tải xuống PDF