Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano Fe3O4 pha tạp mangan (Mn) để xử lý nước ô nhiễm As(III)

Các tác giả

  • Đào Đình Thuần*, Nguyễn Văn Dũng

Từ khóa:

chụp ảnh TEM, hấp phụ asen, kỹ thuật XRD,, vật liệu nano Fe3O4 pha tạp Mn

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu điều chế và sử dụng vật liệu nano Fe3O4 pha tạp Mn (Fe3O4-x%Mn) để xử lý nước ô nhiễm As(III). Các hạt nano được tổng hợp bằng phương pháp hoá học và kiểm tra kích thước bằng các kỹ thuật phân tích nhiễu xạ tia X (XRD), chụp ảnh qua kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Kết quả thực nghiệm cho thấy, vật liệu có cấu trúc tinh thể dạng lập phương tâm mặt với kích thước hạt trong khoảng 8÷12 nm. Vật liệu có tính thuận từ với giá trị nhiễm từ (Ms) dao động từ 53 đến 65,8 emu/g ở nhiệt độ phòng. Khả năng hấp phụ As tốt nhất của vật liệu thể hiện trong môi trường nước có pH trung tính.

Chỉ số phân loại

2.7

Tiểu sử tác giả

Đào Đình Thuần*, Nguyễn Văn Dũng

Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài: 06/12/2019; ngày chuyển phản biện: 09/12/2019; ngày nhận phản biện: 30/01/2020; ngày chấp nhận đăng: 14/02/2020

Cách trích dẫn

Đào Đình Thuần*, Nguyễn Văn Dũng. (2020). Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu nano Fe3O4 pha tạp mangan (Mn) để xử lý nước ô nhiễm As(III) . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/44

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ