Tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng Progesterone

Các tác giả

  • Cù Thị Thiên Thu*
  • Nguyễn Bá Mùi
  • Nguyễn Thị Phương Giang
  • Nguyễn Hoàng Thịnh
  • Phạm Kim Đăng
  • Lê Văn Phan

Từ khóa:

ELISA, glycoprotein, kháng thể đơn dòng, Progesterone, tế bào lai hybridoma

Tóm tắt

Nồng độ Progesterone trong huyết thanh cũng như trong một số dịch của cơ thể động vật là một trong những chỉ thị có thể dùng để chẩn đoán có thai hay một số ca rối loạn sinh sản ở gia súc. Trên thực tế, có nhiều phương pháp phát hiện Progesterone nhưng các phương pháp miễn dịch trên cơ sở sử dụng kháng thể, đặc biệt là kháng thể đơn dòng có những ưu điểm vượt trội về tính đặc hiệu và khả năng ứng dụng. Để tạo tiền đề cho việc ứng dụng trong chẩn đoán liên quan đến sinh sản ở gia súc, kháng thể đơn dòng kháng Progesterone đã được tạo ra từ các dòng tế bào lai. Kháng nguyên chuẩn Progesterone (4-pregnene-3 20-dione 3-O-Carboxymethyl Oxime) do hãng Steraloids (Mỹ) cung cấp đã được dùng để gây miễn dịch trên chuột. Tế bào lympho B mẫn cảm kháng nguyên thu được từ lách và hạch của chuột được dung hợp với tế bào Myeloma để tạo dòng tế bào lai hybridoma có khả năng sinh kháng thể đơn dòng. Bằng phản ứng ELISA đã sàng lọc được dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng đặc hiệu với Progesterone. Kết quả thu được từ nghiên cứu này cho thấy kháng nguyên Progesterone có khả năng gây đáp ứng miễn dịch ở chuột BALB/c tạo kháng thể đơn dòng kháng lại kháng nguyên Progesterone. Từ phản ứng ELISA cho thấy 2 dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng đặc hiệu với Progesterone.

 

Chỉ số phân loại

4.2

Tiểu sử tác giả

Cù Thị Thiên Thu

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Bá Mùi

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Giang

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng Thịnh

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Kim Đăng

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lê Văn Phan

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2017-12-25

Ngày nhận bài: 24/07/2017; ngày chuyển phản biện: 28/07/2017; ngày nhận phản biện: 16/08/2017; ngày chấp nhận đăng: 25/08/2017

Cách trích dẫn

Cù, T. T. T., Nguyễn, B. M., Nguyễn, T. P. G., Nguyễn, H. T., Phạm, K. Đăng, & Lê , V. P. (2017). Tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng Progesterone. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 59(12). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/102

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp