Chế tạo composit xốp trên cơ sở alginate để cải thiện khả năng hấp phụ Ni(II)

Các tác giả

  • Vũ Xuân Minh*, Phạm Thị Lan, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Tuấn Dung

Từ khóa:

alginate, alginate xốp, chất hấp phụ tự nhiên, hấp phụ Ni(II)

Tóm tắt

Canxi alginate bead (CAB) là một chất hấp phụ tốt các ion kim loại nặng, tuy nhiên CAB có hạn chế là diện tích bề mặt riêng nhỏ nên khó ứng dụng trong thực tế. Trong nghiên cứu này, alginate được biến tính với carbon hoạt tính và chất hoạt động bề mặt nhằm tăng độ xốp của vật liệu, cải thiện dung lượng hấp phụ ion Ni(II). CAB chưa biến tính gần như không có lỗ xốp, diện tích bề mặt riêng rất nhỏ (~0,04 m2/g). Sau khi biến tính, composit xốp (P-CAB) chế tạo từ alginate kết hợp với carbon hoạt hính và chất hoạt động bề mặt có diện tích bề mặt riêng ~160 m2/g, tăng 4.000 lần so với CAB. Kết quả nghiên cứu hấp phụ ion Ni(II) cũng cho thấy, dung lượng hấp phụ cực đại của P-CAB được cải thiện đáng kể, qmax=53,76 mg/g, tăng 8,3 lần so với dung lượng hấp phụ của CAB (6,48 mg/g).

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.63(11DB).80-84

Chỉ số phân loại

2.7

Tiểu sử tác giả

Vũ Xuân Minh*, Phạm Thị Lan, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Tuấn Dung

Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2021-11-23

Ngày nhận bài 9/9/2021; ngày chuyển phản biện 14/9/2021; ngày nhận phản biện 15/10/2021; ngày chấp nhận đăng 22/10/2021

Cách trích dẫn

Vũ Xuân Minh*, Phạm Thị Lan, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Tuấn Dung. (2021). Chế tạo composit xốp trên cơ sở alginate để cải thiện khả năng hấp phụ Ni(II). Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 63(11ĐB). https://doi.org/10.31276/VJST.63(11DB).80-84

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ