Giới thiệu sơ lược về tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam

Các tác giả

  • Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác)*

Từ khóa:

Huyền Quang, Pháp Loa, Thiền phái Trúc Lâm, Thiền sư thời Trần, Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng sỹ

Tóm tắt

Bài viết “Giới thiệu sơ lược về tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam” giới thiệu sơ lược về Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thời Trần qua các vị tiền bối (thông qua cuộc đời, hành trạng, sự nghiệp, những dấu ấn chính và các trước tác của ba vị Tổ sư thời Trần). Qua đây, chúng ta thấy được những nét riêng trong đặc điểm của từng vị Tổ sư cũng như những nét tương đồng và thống nhất; đồng thời thấy được quá trình hình thành và phát triển tư tưởng cũng như những việc làm thiết thực của các vị thiền sư trong từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất trong tinh thần tu tập giác ngộ và hành đạo vì lý tưởng bồ tát độ tha.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(4).60-64

Chỉ số phân loại

5.11

Tiểu sử tác giả

Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác)*

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-04-25

Ngày nhận bài 10/1/2022; ngày chuyển phản biện 14/1/2022; ngày nhận phản biện 9/2/2022; ngày chấp nhận đăng 15/2/2022

Cách trích dẫn

Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác)*. (2022). Giới thiệu sơ lược về tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(4). https://doi.org/10.31276/VJST.64(4).60-64

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả