Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani có hàm lượng U≥0,1% bằng phương pháp hòa tách tĩnh

Các tác giả

  • Trần Thế Định*, Lê Quang Thái, Lê Thị Hồng Hà

Từ khóa:

hàm lượng urani, hòa tách tĩnh, quặng urani

Tóm tắt

 Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu hoàn thiện giải pháp công nghệ cho quá trình xử lý quặng urani có hàm lượng U≥0,1% bằng phương pháp hòa tách tĩnh để thu hồi tối đa urani từ quặng. Các kết quả nghiên cứu thu được là cơ sở phục vụ tính toán tiền khả thi của dự án nhà máy chế biến quặng urani và chuẩn bị cho bước chuyển giao công nghệ xây dựng nhà máy sản xuất urani kỹ thuật khi cần thiết.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).39-43

Chỉ số phân loại

2.4

Tiểu sử tác giả

Trần Thế Định*, Lê Quang Thái, Lê Thị Hồng Hà

Viện Công nghệ Xạ hiếm, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 13/9/2021; ngày chuyển phản biện 16/9/2021; ngày nhận phản biện 15/10/2021; ngày chấp nhận đăng 20/10/2021

Cách trích dẫn

Trần Thế Định*, Lê Quang Thái, Lê Thị Hồng Hà. (2022). Nghiên cứu công nghệ xử lý quặng urani có hàm lượng U≥0,1% bằng phương pháp hòa tách tĩnh. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).39-43

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên