Thành phần loài cây thuốc chữa bệnh ngoài da theo kinh nghiệm của cộng đồng dân tộc Thái ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La

Các tác giả

  • Vũ Thị Liên*, Li Phô Xạ Nạ Xay, Quàng Văn Tuấn, Lò Văn Sung, Vũ Đức Toàn

Từ khóa:

bệnh ngoài da, cây thuốc, khu bảo tồn thiên nhiên, Mường La, Sơn La, Thái

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thành phần loài và giá trị sử dụng của cây thuốc chữa bệnh ngoài da theo kinh nghiệm của dân tộc Thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Mường La, tỉnh Sơn La. Phương pháp nghiên cứu thực vật học truyền thống được sử dụng trong nghiên cứu này từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022. Kết quả thu được 121 loài cây thuốc, 111 chi, 56 họ thuộc 3 ngành thực vật bậc cao có mạch. Tính đa dạng của các loài cây làm thuốc chữa bệnh ngoài da còn thể hiện đầy đủ 5 dạng sống với phổ dạng sống là: SB = 66,12Ph + 10,74Hm + 9,09Ch + 8,26Th + 5,79Cr. Các loài cây thuốc được dân tộc Thái sử dụng khác nhau để điều trị 11 nhóm bệnh, trong đó cây thuốc chữa bệnh về mụn nhọt, lở ngứa, viêm da cơ địa, giời leo (zona )… chiếm tỷ lệ cao nhất là 86 loài (71,07%). Trong các bộ phận được sử dụng làm thuốc thì lá được sử dụng nhiều nhất, chiếm 67,77%. Thân cũng được sử dụng khá lớn với 35 loài. Đã xác định được 2 loài cây thuốc (chiếm 1,65%) có nguy cơ bị đe dọa được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 2 loài trong Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).19-24

Chỉ số phân loại

3.4

Tiểu sử tác giả

Vũ Thị Liên*, Li Phô Xạ Nạ Xay, Quàng Văn Tuấn, Lò Văn Sung, Vũ Đức Toàn

Trường Đại học Tây Bắc

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-09-25

Ngày nhận bài 26/5/2022; ngày chuyển phản biện 30/5/2022; ngày nhận phản biện 24/6/2022; ngày chấp nhận đăng 29/6/2022

Cách trích dẫn

Vũ Thị Liên*, Li Phô Xạ Nạ Xay, Quàng Văn Tuấn, Lò Văn Sung, Vũ Đức Toàn. (2022). Thành phần loài cây thuốc chữa bệnh ngoài da theo kinh nghiệm của cộng đồng dân tộc Thái ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).19-24

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược