Xây dựng quy trình định lượng acid asperulosidic trong thuốc bột từ bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của lương y Nguyễn Thiện Chung bằng phương pháp HPLC

Các tác giả

  • Nguyễn Hữu Mai Lynh, Phan Thanh Dũng, Nguyễn Đức Hạnh*
  • Phạm Ngọc Thạc, Huỳnh Trần Quốc Dũng
  • Võ Thanh Hóa

Từ khóa:

acid asperulosidic, bài thuốc thoái hóa cột sống, định lượng, HPLC, thuốc bột

Tóm tắt

Bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của lương y Nguyễn Thiện Chung (gọi là BT) gồm 13 vị thuốc đã được chứng minh có tác dụng giảm đau và kháng viêm trên động vật. Bài thuốc đã được phát triển thành dạng thuốc bột. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng phương pháp định lượng acid asperulosidic, chất điểm chỉ trong thuốc bột BT, bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Các điều kiện xử lý mẫu thử và điều kiện HPLC định lượng được nghiên cứu sàng lọc. Phương pháp HPLC được thẩm định theo hướng dẫn của ICH về tính tương thích hệ thống, độ đặc hiệu, tính tuyến tính, độ chính xác trung gian và độ đúng. Methanol được chọn làm dung môi để chuẩn bị mẫu thử và tỷ lệ giữa thuốc bột BT và methanol là 300:25 (mg/ml). Điều kiện HPLC được chọn để định lượng acid asperulosidic gồm cột C18 Shimpack GIST (250×4,6 mm, 5 μm), bước sóng phát hiện 236 nm, nhiệt độ cột 30oC, tốc độ dòng 1 ml/phút và thể tích tiêm 10 μl. Pha động là hỗn hợp của acetonitril và H3PO4 0,1% với tỷ lệ 9,5:90,5 (tt/tt). Phương pháp định lượng cho thấy sự tương quan tuyến tính cao giữa diện tích pic và nồng độ acid asperulosidic (r2=0,9987). Giá trị RSD của độ chính xác trung gian là 1,24%. Tỷ lệ phục hồi trong khoảng 91,22-99,76%. Phương pháp HPLC định lượng acid asperulosidic trong thuốc bột BT đáp ứng các yêu cầu thẩm định và có thể được áp dụng để xây dựng tiêu chuẩn và theo dõi chất lượng của thuốc bột BT.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).31-35

Chỉ số phân loại

3.5

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Hữu Mai Lynh, Phan Thanh Dũng, Nguyễn Đức Hạnh*

Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Phạm Ngọc Thạc, Huỳnh Trần Quốc Dũng

Bệnh viện Y học Cổ truyền TP Hồ Chí Minh

Võ Thanh Hóa

Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-09-25

Ngày nhận bài 7/7/2022; ngày chuyển phản biện 11/7/2022; ngày nhận phản biện 25/7/2022; ngày chấp nhận đăng 29/7/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Hữu Mai Lynh, Phan Thanh Dũng, Nguyễn Đức Hạnh*, Phạm Ngọc Thạc, Huỳnh Trần Quốc Dũng, & Võ Thanh Hóa. (2022). Xây dựng quy trình định lượng acid asperulosidic trong thuốc bột từ bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của lương y Nguyễn Thiện Chung bằng phương pháp HPLC. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).31-35

Số

Lĩnh vực

Khoa học Y - Dược