Tính chất điện hoá của điện cực Fe2O3/Au trong dung dịch kiềm

Các tác giả

  • Vũ Mạnh Thuần, Doãn Hà Thắng
  • Bùi Thị Hằng*

Từ khóa:

điện cực Fe2O3 /Au/AB, nano vàng, pin sắt - khí, vật liệu Fe2O3/Au

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, nano vàng được sử dụng làm chất phụ gia cho điện cực sắt nhằm cải thiện khả năng chu trình hóa của nó trong dung dịch kiềm. Hình thái học của hạt nano vàng được khảo sát thông qua phép đo hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Để đánh giá vai trò chất phụ gia của nano vàng trong điện cực sắt, phép đo quét thế tuần hoàn (CV) đã được thực hiện trên các điện cực Fe2O3/Au và Fe2O3/Au/AB (AB - acetylene black) sử dụng lượng nano vàng khác nhau. Kết quả cho thấy, lượng nano vàng và AB ảnh hưởng mạnh đến đặc trưng điện hóa của điện cực sắt. AB giúp tăng độ dẫn điện của điện cực Fe2O3 /Au/AB, trong khi nano vàng thể hiện ảnh hưởng tích cực đến phản ứng oxy hóa - khử của sắt.

Chỉ số phân loại

1.4

Tiểu sử tác giả

Vũ Mạnh Thuần, Doãn Hà Thắng

Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ

Bùi Thị Hằng*

Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-01-25

Ngày nhận bài: 23/09/2019; ngày chuyển phản biện: 25/09/2019; ngày nhận phản biện: 28/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 31/10/2019

Cách trích dẫn

Vũ Mạnh Thuần, Doãn Hà Thắng, & Bùi, T. H. (2020). Tính chất điện hoá của điện cực Fe2O3/Au trong dung dịch kiềm. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(1). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/17

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên