Đánh giá hiện trạng hình thái lòng dẫn một số đoạn sông Tiền và sông Vàm Nao bằng tài liệu địa chấn nông phân giải cao

Các tác giả

  • Lê Ngọc Thanh*, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Siêu Nhân
  • Nguyễn Nghĩa Hùng
  • Dương Quốc Hưng

Từ khóa:

địa chấn nông phân giải cao, hình thái lòng dẫn

Tóm tắt

Sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng trở nên nghiêm trọng, gia tăng về cả tần suất và quy mô. Nghiên cứu về hiện trạng và biến đổi hình thái lòng dẫn (HTLD) của chúng góp phần xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh thích hợp. Phương pháp địa chấn nông phân giải cao được sử dụng khảo sát hiện trạng HTLD hai đoạn sông Tiền (khu vực cồn Châu Ma và thành phố Sa Đéc) và sông Vàm Nao; qua đó đánh giá biến đổi HTLD đoạn sông Tiền khu vực thành phố Sa Đéc.

Chỉ số phân loại

1.5

Tiểu sử tác giả

Lê Ngọc Thanh*, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Siêu Nhân

Viện Địa lý tài nguyên TP Hồ Chí Minh, VAST

Nguyễn Nghĩa Hùng

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

Dương Quốc Hưng

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, VAST

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-01-25

Ngày nhận bài: 02/10/2019; ngày chuyển phản biện: 07/10/2019; ngày nhận phản biện: 08/11/2019; ngày chấp nhận đăng: 28/11/2019

Cách trích dẫn

Lê, L. N. T. N. Q. D. N. S. N., Nguyễn Nghĩa Hùng, & Dương Quốc Hưng. (2020). Đánh giá hiện trạng hình thái lòng dẫn một số đoạn sông Tiền và sông Vàm Nao bằng tài liệu địa chấn nông phân giải cao. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(1). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/18

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên