Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi

Các tác giả

  • Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương

Từ khóa:

Epinephelus coioides, Lates calcarifer, Rachycentron canadum, sức tải môi trường, Trachinotus ovatus, tỷ lệ tiêu hóa

Tóm tắt

Thí nghiệm sinh hóa trên 4 loài cá biển nuôi phổ biến ở Việt Nam là cá Chẽm (Lates calcariferBloch, 1790), Giò
(Rachycentron canadum Linnaeus, 1766), Song chấm nâu (Epinephelus coioidesHamilton, 1822) và Chim vây vàng (Trachinotus ovatusLinnaeus, 1758) được thực hiện tại đảo Cát Bà, Hải Phòng. Cá thí nghiệm có kích cỡ thương phẩm tương ứng 2, 5, 2 và 0,6 kg/con. Thí nghiệm nhằm xác định các tham số sinh học của loài nuôi (Ap, Af, Ac) và các tham số dinh dưỡng liên quan (Pp, Pf, Fp, Ff, Fc) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tiêu hóa protein và chất béo trong thức ăn cá tạp của cá Chẽm tương ứng là 92,90 và 93,84%; cá Giò 91,17 và 95,53%; cá Song chấm nâu 95,20 và 96,40%. Tỷ lệ tiêu hóa protein, chất béo và carbohydrate trong thức ăn công nghiệp của cá Chim vây vàng tương ứng là 85,83, 76,47 và 13,68%. Hàm lượng protein và chất béo trong cơ thịt cá Chẽm tương ứng là 19,28 và 6,27%; cá Giò 19,13 và 13,85%; cá Song chấm nâu 17,37 và 7,32%; cá Chim vây vàng 18,31 và 15,08%. Hàm lượng protein và chất béo trong thức ăn cá tạp tương ứng là 16,99 và 7,19%. Hàm lượng protein, chất béo và carbohydrate trong thức ăn công nghiệp tương ứng là 42,01, 9,93 và 27,82%. Trong cơ thịt cá nuôi và cá tạp không có carbohydrate.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).60-64

Chỉ số phân loại

4.5

Tiểu sử tác giả

Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-12-25

Ngày nhận bài 30/5/2022; ngày chuyển phản biện 2/6/2022; ngày nhận phản biện 16/6/2022; ngày chấp nhận đăng 20/6/2022

Cách trích dẫn

Trần Thế Mưu*, Phan Minh Quý, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Văn Thìn, Trần Thị Mai Hương. (2022). Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(12). https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).60-64

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp