Đánh giá lượng phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định

Các tác giả

  • Lưu Thế Anh**
  • Hoàng Thị Thu Duyến
  • Đinh Mai Vân
  • Đặng Thị Thanh Nga
  • Hoàng Quốc Nam

Từ khóa:

CH4, Nam Định, phát thải, 2 vụ lúa

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo đạc lượng phát thải CH4 từ hai hệ thống canh tác lúa nước gồm: chuyên 2 vụ lúa và 2 vụ lúa + 1 vụ màu tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng khí thải CH4 trong ruộng chuyên 2 vụ lúa đạt cực đại là 413,7 mg/m2/ngày sau 61-67 ngày cấy; trong khi lượng phát thải CH4 trong ruộng 2 vụ lúa + 1 màu đạt cực đại là 540,6 mg/m2/ngày sau 73-77 ngày cấy. Sự khác nhau này được giải thích do chế độ bón phân khác nhau giữa hai phương thức canh tác. Ruộng chuyên 2 vụ lúa chủ yếu sử dụng phân bón vô cơ nên cây trồng dễ hấp thu hơn và cây lúa sinh trưởng nhanh hơn, do đó đỉnh phát thải khí CH4 cũng sớm hơn. Trong khi ruộng trồng 2 vụ lúa + 1 màu chủ yếu bón phân chuồng hoai mục (phân compost) nên phải mất một thời gian để vi sinh vật phân giải, khiến cho giai đoạn dậy thì của lúa muộn hơn và đỉnh phát thải khí CH4 cũng chậm hơn. Đây là lý do giải thích cho lượng CH4 phát thải trong đất trồng 2 vụ lúa + 1 màu (quy đổi 2,668 tấn CO2e/tấn thóc) cao hơn so với đất chuyên 2 vụ lúa (quy đổi 2,194 tấn CO2e/tấn thóc). Đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của các yếu tố phân bón và giai đoạn sinh trưởng của lúa đến phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Để đánh giá chính xác mức phát thải CH4 trong điều kiện canh tác của Việt Nam, cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khác, trong đó quan tâm đến vấn đề phát thải khí N2O thường đi kèm với phát thải CH4.

Chỉ số phân loại

1.5

Tiểu sử tác giả

Lưu Thế Anh*

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoàng Thị Thu Duyến

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đinh Mai Vân

Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đặng Thị Thanh Nga

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoàng Quốc Nam

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài 24/2/2020; ngày chuyển phản biện 26/2/2020; ngày nhận phản biện 25/3/2020; ngày chấp nhận đăng 31/3/2020

Cách trích dẫn

Lưu Thế Anh, L. T. A., Hoàng Thị Thu Duyến, D., Đinh Mai Vân, V., Đặng Thị Thanh Nga, N., & Hoàng Quốc Nam, N. (2020). Đánh giá lượng phát thải khí CH4 trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/21

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên