Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh: Bằng chứng thực nghiệm từ người tiêu dùng tại tỉnh Trà Vinh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Hòa*
  • Hà Tuấn Anh

Từ khóa:

hành vi tiêu dùng xanh, lý thuyết hành vi có kế hoạch, Trà Vinh, ý định tiêu dùng xanh

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại tỉnh Trà Vinh dựa trên khung lý thuyết nghiên cứu cơ bản (Hành vi có kế hoạch của Ajzen - Theory of planned behaviour - TPB). Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 300 người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vào năm 2021. Kết quả cho thấy, ý định mua sản phẩm xanh có tác động tích cực tới hành vi mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng. Hai nhân tố gồm: thái độ đối với việc mua hàng xanh và kiểm soát hành vi cảm nhận có tác động tích cực tới hành vi mua hàng xanh. Những tác động này đóng vai trò trung gian toàn phần thông qua ý định mua sản phẩm xanh. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh của người dân tỉnh Trà Vinh nói riêng, Việt Nam nói chung.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).52-58

Chỉ số phân loại

5.4

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Minh Hòa*

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Hà Tuấn Anh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-04-25

Ngày nhận bài 24/5/2022; ngày chuyển phản biện 27/5/2022; ngày nhận phản biện 20/6/2022; ngày chấp nhận đăng 23/6/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Minh Hòa*, & Hà Tuấn Anh. (2023). Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh: Bằng chứng thực nghiệm từ người tiêu dùng tại tỉnh Trà Vinh. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(4). https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).52-58

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn