Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình: Nghiên cứu trường hợp tại Diễn Châu, Nghệ An

Các tác giả

  • Hồ Ngọc Cường
  • Nguyễn Thị Thuỳ Dung*
  • Lưu Thị Thu Huyền
  • Hoàng Thị Vinh

Từ khóa:

các yếu tố ảnh hưởng, chất thải rắn sinh hoạt, Diễn Châu, giảm thiểu, hành vi

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của các
hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) thông qua mô hình hồi quy Probit. Số liệu được thu thập từ 60 hộ dân. Kết quả cho thấy, tình hình phát thải CTRSH trên địa bàn từ các hộ gia đình chủ yếu là CTR hữu cơ. Bên cạnh đó, có lượng đáng kể CTRSH là giấy, phế liệu, kim loại, nhựa có thể tái chế, tái sử dụng. Các hộ khảo sát áp dụng nhiều hoạt động nhằm giảm phát thải (GPT) CTRSH như phân loại tại nguồn, hoạt động tái chế và tái sử dụng, xử lý thành thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón… Từ mô hình Probit cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi GPT CTRSH của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Diễn Châu gồm: tuổi, giới tính, nhận thức của các hộ gia đình về các biện pháp GPT CTRSH. Đây là những thông tin tham khảo nhằm tăng cường hành vi GPT CTRSH trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).59-65

Chỉ số phân loại

5.4

Tiểu sử tác giả

Hồ Ngọc Cường

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Thuỳ Dung*

Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Lưu Thị Thu Huyền

Khoa Quản lý Kinh tế, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Thị Vinh

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-04-25

Ngày nhận bài 16/1/2023; ngày chuyển phản biện 19/1/2023; ngày nhận phản biện 17/2/2023; ngày chấp nhận đăng 21/2/2023

Cách trích dẫn

Hồ Ngọc Cường, Nguyễn Thị Thuỳ Dung*, Lưu Thị Thu Huyền, & Hoàng Thị Vinh. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình: Nghiên cứu trường hợp tại Diễn Châu, Nghệ An. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(4). https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).59-65

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn