Tiểu thuyết Coolie (1936) của nhà văn Mulk Raj Anand từ góc nhìn phê bình hậu thuộc địa: Dự án dân tộc theo xu hướng Marxist ở Ấn Độ đầu thế kỷ XX

Các tác giả

  • Phạm Phương Chi*
  • Lê Thị Ngọc Ngân

Từ khóa:

chủ nghĩa Marxist, Coolie, Mulk Raj Anand, phê bình hậu thuộc địa, phong trào dân tộc Ấn Độ

Tóm tắt

Với tư cách là một hướng tiếp cận văn học, phê bình hậu thuộc địa có thể được dùng để đọc các tác phẩm văn học ra đời trong giai đoạn thuộc địa. Điều này xuất phát từ nội dung cơ bản nhất của phê bình hậu thuộc địa, đó là nghiên cứu quá trình thuộc địa (có thể truy sự khởi đầu của nó từ thời Phục Hưng) và quá trình giải thuộc địa (quá trình các nền văn hóa bản địa được tái thiết lập và giành ưu thế trở lại). Bài báo này tiếp cận tiểu thuyết Coolie (1936) của nhà văn Ấn Độ Mulk Raj Anand (gọi tắt là Anand) từ góc nhìn của phê bình hậu thuộc địa, cụ thể là từ sự nhấn mạnh đến nội dung chống thực dân của hướng lý thuyết này. Bài báo nhấn mạnh dự án dân tộc theo xu hướng Marxist được hàm ẩn trong tác phẩm như là một đặc trưng của phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XX. Đồng thời, hướng đến khẳng định khả năng của việc đọc các tác phẩm văn học ra đời trong bối cảnh thuộc địa từ góc nhìn của phê bình hậu thuộc địa.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).66-72

Chỉ số phân loại

5.10

Tiểu sử tác giả

Phạm Phương Chi*

Viện Văn học

Lê Thị Ngọc Ngân

Trường THPT Xuân Áng, tỉnh Phú Thọ

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-04-25

Ngày nhận bài 26/7/2022; ngày chuyển phản biện 29/7/2022; ngày nhận phản biện 26/8/2022; ngày chấp nhận đăng 29/8/2022

Cách trích dẫn

Phạm Phương Chi*, & Lê Thị Ngọc Ngân. (2023). Tiểu thuyết Coolie (1936) của nhà văn Mulk Raj Anand từ góc nhìn phê bình hậu thuộc địa: Dự án dân tộc theo xu hướng Marxist ở Ấn Độ đầu thế kỷ XX. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(4). https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).66-72

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn