Kiều hối và hàm ý chính sách: nhìn từ góc độ cung - cầu

Các tác giả

  • Trần Huy Tùng*

Từ khóa:

chính sách kiều hối, cung - cầu, kiều hối

Tóm tắt

Kiều hối ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam khi có sự gia tăng về quy mô trong những năm gần đây, điển hình là năm 2018 con số kiều hối vào Việt Nam theo Ngân hàng Thế giới (WB) đạt khoảng 16 tỷ USD [1]. Tuy nhiên, dữ liệu về kiều hối ở nước ta được công bố không thống nhất giữa các cơ quan quản lý, WB, thậm chí số liệu khác biệt khi so với khảo sát thực địa. Chẳng hạn, dòng kiều hối vào Việt Nam theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là gần 10 tỷ USD vào năm 2017, thấp hơn con số 14 tỷ USD do WB công bố. Sự khác nhau này đến từ các góc nhìn khác nhau về kiều hối. Dựa trên cách tiếp cận cung - trung gian - cầu, trong đó, cung đề cập tới nguồn kiều hối, trung gian là các kênh chuyển kiều hối và cầu là bên nhận kiều hối, nghiên cứu này đưa ra các khái niệm về nguồn ngoại tệ này, qua đó thử phân loại theo các tiêu chí, phân tích các hàm ý chính sách có thể áp dụng nhằm nâng cao vai trò của kiều hối đối với phát triển kinh tế đất nước. Đóng góp của nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác quản lý kiều hối ở nước ta hiện nay, đặc biệt trong mục tiêu tận dụng tốt hơn lợi thế của dòng kiều hối đối với phát triển kinh tế.

Chỉ số phân loại

5.2

Tiểu sử tác giả

Trần Huy Tùng*

Học viện Ngân hàng

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-04-25

Ngày nhận bài: 09/12/2019; ngày chuyển phản biện: 10/01/2020; ngày nhận phản biện: 18/02/2020; ngày chấp nhận đăng: 25/02/2020

Cách trích dẫn

Trần Huy Tùng*. (2020). Kiều hối và hàm ý chính sách: nhìn từ góc độ cung - cầu. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(4). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/26

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn