Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý

Các tác giả

  • Vũ Bá Thao*, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng

Từ khóa:

cồn cát, kết cấu thu nước, tầng chứa nước, thu nước nằm ngang

Tóm tắt

Bài bào trình bày kết quả thí nghiệm mô hình vật lý về khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng tia và giếng đào thu nước thành bên để khai thác nước ngầm. Thí nghiệm mô hình nhằm xác định các tương quan giữa thành phần cấp phối, hệ số thấm, cột nước, độ chặt, độ dốc đặt ống với khả năng thu nước của các loại kết cấu ống lọc khác nhau. Kết quả thí nghiệm tìm ra khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng lần lượt là 2,162-12,238 l/ph/m và từ 0,0053-0,0227 l/ph/cm2. Kết cấu thu nước nằm ngang bằng ống lọc hoặc bê tông rỗng có thể dùng trong các loại giếng đứng để khai thác nước ngầm trong môi trường trầm tích biển gió.

Chỉ số phân loại

2.1

Tiểu sử tác giả

Vũ Bá Thao*, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng

Viện Thủy công, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-06-25

Ngày nhận bài: 04/04/2020; ngày chuyển phản biện: 06/05/2020; ngày nhận phản biện: 05/06/2020; ngày chấp nhận đăng: 08/06/2020

Cách trích dẫn

Vũ Bá Thao*, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng. (2020). Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/37

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ