Nghiên cứu thực nghiệm về truyền tải chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam

Các tác giả

  • Chu Khánh Lân*
  • Trần Thị Hạnh Giang

Từ khóa:

kênh tín dụng, mô hình vector tự hồi quy cấu trúc, truyền tải chính sách tiền tệ.

Tóm tắt

Bài viết đánh giá thực trạng truyền tải chính sách tiền tệ (CSTT) qua kênh tín dụng tại Việt Nam trong giai đoạn 1998-2012 qua mô hình kinh tế lượng. Bằng việc xây dựng mô hình vector tự hồi quy cấu trúc (SVAR), nhóm tác giả đã mô hình hóa các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tiền tệ như lãi suất, tín dụng và các biến số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng, lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam. Qua đó, nhóm tác giả phân tích định hướng và mức độ truyền tải CSTT của Ngân hàng Nhà nước qua kênh tín dụng tới các chỉ tiêu tiền tệ và các biến số kinh tế vĩ mô.

 

Chỉ số phân loại

5.2

Tiểu sử tác giả

Chu Khánh Lân*

Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng

Trần Thị Hạnh Giang

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Tải xuống

Đã xuất bản

2016-08-25

Ngày nhận bài: 10/09/2015; ngày chuyển phản biện: 12/09/2015; ngày nhận phản biện: 05/10/2015; ngày chấp nhận đăng: 31/03/2016

Cách trích dẫn

Chu Khánh Lân*, & Trần Thị Hạnh Giang. (2016). Nghiên cứu thực nghiệm về truyền tải chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 58(8). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/412

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn