Bước đầu đánh giá mức độ phiên mã của một số gen liên quan tới đáp ứng miễn dịch của tôm đối với kháng nguyên VP28 của virus đốm trắng

Các tác giả

  • Đỗ Thị Hồng Thu, Đỗ Thị Hoàng Kim, Nhữ Văn Hùng, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thu Hường*
  • Đỗ Thị Hoàng Kim
  • Trần Thị Mỹ

Từ khóa:

miễn dịch ở tôm, probiotic, Ran, Rho, VP28

Tóm tắt

Tôm là loài động vật giáp xác có hệ miễn dịch tự nhiên với sự tham gia mạnh mẽ của các enzyme hệ thực bào để chống lại các tác nhân gây bệnh. Khả năng thực bào ở tôm đã được chứng minh có sự tham gia của gen Rho (Ras-like GTPase) và Ran (Ran binding protein) [1]. Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng kỹ thuật RT-PCR nhân bản đặc hiệu gen Rho và Ran nhằm đánh giá mức độ phiên mã của các gen này trong đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng đối với kháng nguyên VP28, một loại protein vỏ của virus đốm trắng (WSSV). Kết quả bước đầu cho thấy, tôm được ăn chế phẩm mang kháng nguyên VP28 của nhóm nghiên cứu về Enzyme và Protein thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, có mức độ biểu hiện mRNA của gen Rho tăng lên theo thời gian 7, 14 và 28 ngày lần lượt khoảng 1,7; 2,7 và xấp xỉ 3 lần. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả bảo hộ tôm chống lại WSSV với hiệu quả bảo hộ trên 75%. Trong khi đó, dường như không có thay đổi về mức độ biểu hiện mRNA gen Ran trước và sau khi tôm thẻ chân trắng ăn chế phẩm. Kết quả này hứa hẹn tiềm năng sử dụng gen Rho như một dấu ấn marker cho việc đánh giá hiệu quả tác động của chế phẩm probiotics lên hệ miễn dịch tôm bằng phản ứng RT-PCR.

 

Chỉ số phân loại

4.6

Tiểu sử tác giả

Đỗ Thị Hồng Thu, Đỗ Thị Hoàng Kim, Nhữ Văn Hùng, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thu Hường*

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đỗ Thị Hoàng Kim

Viện Y học, Đại học WonKwang, Hàn Quốc

Trần Thị Mỹ

Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển ANABIO

Tải xuống

Đã xuất bản

2016-10-25

Ngày nhận bài: 04/02/2016; ngày chuyển phản biện: 17/02/2016; ngày nhận phản biện: 14/03/2016; ngày chấp nhận đăng: 17/03/2016

Cách trích dẫn

Đỗ Thị Hồng Thu, Đỗ Thị Hoàng Kim, Nhữ Văn Hùng, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thu Hường*, Đỗ Thị Hoàng Kim, & Trần Thị Mỹ. (2016). Bước đầu đánh giá mức độ phiên mã của một số gen liên quan tới đáp ứng miễn dịch của tôm đối với kháng nguyên VP28 của virus đốm trắng. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 58(10). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/459

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp