Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho quá trình phân hủy yếm khí sinh biogas từ phụ phẩm lá dứa

Các tác giả

  • Phan Thị Tuyết Mai**

Từ khóa:

khí sinh học, phân hủy yếm khí mesophilic, phụ phẩm lá dứa, tải trọng hữu cơ, tỷ lệ cacbon với nitơ

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định được điều kiện thích hợp cho quá trình phân hủy yếm khí sinh biogas nguồn phụ phẩm lá dứa. Các thí nghiệm được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm trong bình 1 lít (L), quá trình phân hủy yếm khí ở điều kiện ấm với nhiệt độ duy trì 37±1oC. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sinh khí biogas như nguồn vi sinh vật (VSV), tỷ lệ cacbon so với nitơ cũng như tải trọng hữu cơ đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, nguồn phụ phẩm lá dứa có thể sinh khí metan đạt năng suất 410±7,5 ml/gCOD sau 28 ngày bằng nguồn VSV từ bể biogas của Thanh Hóa, tải trọng hữu cơ là 15 gCOD/L/ngày với tỷ lệ dinh dưỡng COD/TN là 70:1, hiệu quả xử lý COD đạt 69,5±4,7%.

 

Chỉ số phân loại

1.5

Tiểu sử tác giả

Phan Thị Tuyết Mai*

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-03-25

Ngày nhận bài: 13/09/2019; ngày chuyển phản biện: 18/09/2019; ngày nhận phản biện: 06/12/2019; ngày chấp nhận đăng: 16/12/2019

Cách trích dẫn

Phan Thị Tuyết Mai*. (2020). Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho quá trình phân hủy yếm khí sinh biogas từ phụ phẩm lá dứa. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(3). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/55

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên