Hiện trạng kiến thức, nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh trung học phổ thông về tiêu dùng bền vững

Các tác giả

  • Đặng Thị Thanh Lê*, Tô Thị Hiền
  • Nguyễn Kỳ Phùng
  • Nguyễn Thị Thu Hiền, Huỳnh Ngọc Thúy An

Từ khóa:

học sinh trung học phổ thông TP HCM, hành vi tiêu dùng bền vững, tiêu dùng bền vững

Tóm tắt

Sự phát triển kinh tế đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, làm cạn kiện dần các nguồn tài nguyên. Điều đó đã trở thành vấn đề toàn cầu, và tiêu dùng bền vững (TDBV) chính là một trong những biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề đặt ra. Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát đánh giá đối với 1102 học sinh tại 24 trường trung học phổ thông (THPT) thuộc khu vực nội thành hiện hữu, nội thành phát triển và ngoại thành TP Hồ Chí Minh (TP HCM) nhằm đánh giá hiện trạng kiến thức, nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh về những khía cạnh của TDBV. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức của học sinh về TDBV vẫn còn nhiều hạn chế, nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh ở mức tương đối tốt chiếm tỷ lệ cao. Nhận thức TDBV của học sinh ở ba khu vực ở mức tương đối tốt, đa số học sinh khu vực nội thành có nhận thức chưa tốt chiếm tỷ lệ cao hơn khu vực ngoại thành. Kiến thức, thái độ của học sinh khu vực nội thành hiện hữu về TDBV tốt hơn khu vực nội thành phát triển và ngoại thành. Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng của các em học sinh ở khu vực ngoại thành ở mức tốt chiếm tỷ lệ cao nhất trong ba khu vực. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định sự khác biệt hành vi tiêu dùng giữa giới tính cho thấy giới tính của học sinh THPT không ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng.

Chỉ số phân loại

5.4

Tiểu sử tác giả

Đặng Thị Thanh Lê*, Tô Thị Hiền

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Kỳ Phùng

Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán

Nguyễn Thị Thu Hiền, Huỳnh Ngọc Thúy An

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-04-25

Ngày nhận bài: 08/01/2020; ngày chuyển phản biện: 13/01/2020; ngày nhận phản biện: 20/02/2020; ngày chấp nhận đăng: 28/02/2020

Cách trích dẫn

Đặng Thị Thanh Lê*, Tô Thị Hiền, Nguyễn Kỳ Phùng, & Nguyễn Thị Thu Hiền, Huỳnh Ngọc Thúy An. (2020). Hiện trạng kiến thức, nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh trung học phổ thông về tiêu dùng bền vững . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(4). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/74

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn