Tự do hóa đầu tư trong cộng đồng kinh tế ASEAN: nội dung cam kết, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Hồng Sơn**

Từ khóa:

ACIA, cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), FDI, liên kết khu vực, tự do hóa đầu tư

Tóm tắt

Tự do hóa đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Sự gắn kết thành một khối của ASEAN sẽ làm gia tăng luồng vốn FDI vào ASEAN, đồng thời thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị và cung ứng tích hợp trong khu vực. Điều này mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị cũng như tăng vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các nước ASEAN trong thu hút FDI ngày càng gay gắt là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Bài viết nghiên cứu sự tham gia của Việt Nam vào AEC trong lĩnh vực tự do hóa đầu tư thông qua phân tích: (i) Các cam kết và việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA); (ii) Thực trạng quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài của ASEAN và Việt Nam; (iii) Một số cơ hội và thách thức mà AEC mang lại cho Việt Nam từ góc độ tự do hóa đầu tư.  

Chỉ số phân loại

5.2

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Hồng Sơn*

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2015-05-25

Ngày nhận bài: 15/01/2015; ngày chuyển phản biện: 22/01/2015; ngày nhận phản biện: 26/02/2015; ngày chấp nhận đăng: 04/03/2015

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Hồng Sơn*. (2015). Tự do hóa đầu tư trong cộng đồng kinh tế ASEAN: nội dung cam kết, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 57(5). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/749

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn