Đánh giá tính hướng đích của phức hệ nano curcumin gắn axit folic tới tế bào biểu hiện thụ thể folate

Các tác giả

  • Trần Thị Ngọc Huyền, Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Đức Quang, Phạm Thị Thu Hường*
  • Lê Thị Thu Hường

Từ khóa:

hệ nano hướng đích thụ thể folate, nano curcumin, nano curcumin gắn axit folic

Tóm tắt

Nano Curcumin (n-Cur) một phytopolyphenol được tách chiết ra từ củ nghệ (Curcuma longa), đã được chỉ ra là cách cải thiện tính tan và những hạn chế của curcumin (Cur), song lại không tạo được tính hướng đích đặc hiệu. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã gắn thêm axit folic vào hệ n-Cur (n-Cur-Fl) giúp cho Cur đạt được tính hướng đích đặc hiệu tới các tế bào biểu hiện thụ thể folate. Việc gắn thêm axit folic vào n-Cur-Fl được thực hiện thông qua thí nghiệm hướng đích (boyden charmber assay) của các tế bào biểu hiện cao thụ thể folate (tế bào viêm hoặc ung thư). Kết quả cho thấy, n-Cur-Fl đã làm tăng khả năng hướng đích đặc hiệu tới tế bào viêm (RAW264.7 được cảm ứng bởi lypopopisacharide) hoặc tế bào ung thư (Hela) biểu hiện cao thụ thể folate tương ứng là 70 hoặc 30 lần so với n-Cur thông thường. Trong khi tế bào không biểu hiện cao thụ thể folate (A549) không cho khả năng này. Dữ liệu phân tử này cho thấy dùng n-Cur-Fl có thể cải thiện tình trạng viêm một cách đặc hiệu nhờ Cur hướng đích tới vùng viêm.

Chỉ số phân loại

3.4

Tiểu sử tác giả

Trần Thị Ngọc Huyền, Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Đức Quang, Phạm Thị Thu Hường*

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Thị Thu Hường

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-12-31

Ngày nhận bài 3/8/2020; ngày chuyển phản biện 7/8/2020; ngày nhận phản biện 15/9/2020; ngày chấp nhận đăng 21/9/2020

Cách trích dẫn

Trần Thị Ngọc Huyền, Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Đức Quang, Phạm Thị Thu Hường*, & Lê Thị Thu Hường. (2020). Đánh giá tính hướng đích của phức hệ nano curcumin gắn axit folic tới tế bào biểu hiện thụ thể folate. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(12). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/887