Nghiên cứu ảnh hưởng của tích hợp vi khuẩn endophyte Bacillus subtilis GB03 với vật liệu nano silica đến sự phát triển của cây dưa lưới (Cucumis melo)

Các tác giả

  • Đinh Thị Hiền, Phạm Trung Hiếu, Lê Đăng Quang*
  • Trần Đại Lâm
  • Lê Thế Tâm
  • Vũ Thị Thoa, Lê Đăng Quang
  • Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ khóa:

Bacillus subtilis, cây dưa lưới, Cucumis melo, nano silica, sol-gel

Tóm tắt

Nano silica có kích thước 20-50 nm, được chế tạo bằng phương pháp sol-gel kết hợp siêu âm, được sử dụng nhằm mục đích thử nghiệm tác động của nano silica đối với sự phát triển của vi khuẩn Bacillus subtilis GB03 trong phòng thí nghiệm. Đồng thời, đánh giá hiệu quả của nano silica tích hợp vi khuẩn B. subtilis GB03 đến sự sinh trưởng của cây dưa lưới (Cucumis melo). Kết quả cho thấy, nano silica ở nồng độ 10 µg/ml có tác động tích cực đối với sự phát triển của vi khuẩn B. subtilis GB03. Trong thí nghiệm in vivo, nhóm nghiên cứu đã quan sát được hiện tượng các phân tử nano SiO2 bám vào bề mặt vi khuẩn và sự xâm nhập của vi khuẩn vào rễ cây. Đồng thời, sự tích hợp của vi khuẩn và nano silica ở nồng độ 10 µg/ml cũng cho thấy tác động tốt đến tỷ lệ và tốc độ nảy mầm, sự phát triển của bộ rễ, thời gian sinh trưởng, chiều cao và khả năng phân nhánh của cây dưa lưới. Nghiên cứu mở ra hướng phát triển chế phẩm kết hợp nano silica-vi khuẩn endophyte có nguồn gốc tự nhiên thay thế cho các loại thuốc hóa học để phát triển cây dưa lưới nói riêng và cây trồng nói chung.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.63(2).33-38

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Đinh Thị Hiền, Phạm Trung Hiếu, Lê Đăng Quang*

Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Trần Đại Lâm

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Lê Thế Tâm

Trường Đại học Vinh

Vũ Thị Thoa, Lê Đăng Quang

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Thảo

Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2021-02-26

Ngày nhận bài 7/9/2020; ngày chuyển phản biện 11/9/2020; ngày nhận phản biện 14/10/2020; ngày chấp nhận đăng 11/11/2020

Cách trích dẫn

Đinh Thị Hiền, Phạm Trung Hiếu, Lê Đăng Quang*, Trần Đại Lâm, Lê Thế Tâm, Vũ Thị Thoa, Lê Đăng Quang, & Nguyễn Thị Phương Thảo. (2021). Nghiên cứu ảnh hưởng của tích hợp vi khuẩn endophyte Bacillus subtilis GB03 với vật liệu nano silica đến sự phát triển của cây dưa lưới (Cucumis melo) . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 63(2). https://doi.org/10.31276/VJST.63(2).33-38

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả