Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính hộ gia đình thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Điệp*, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thanh Giao, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Kiều Diễm, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa
  • Phạm Thị Bích Thảo

Từ khóa:

hộ gia đình, khí nhà kính, TP Cần Thơ

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá lượng phát thải khí nhà kính (KNK) từ các hoạt động dân sinh tại quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy của TP Cần Thơ. Phương pháp tính toán lượng phát thải dựa trên công thức và hệ số phát thải ô nhiễm ABC EIM (2013) cho 3 loại KNK gồm CO2, CH4 và N2O. Nghiên cứu phỏng vấn 565 hộ gia đình gồm 2 nguồn phát thải trực tiếp (hoạt động đốt cháy nhiên liệu như khí gas, than, củi) và gián tiếp (điện năng tiêu thụ và rác sinh hoạt). Kết quả ước tính năm 2019, tổng lượng phát thải KNK từ hộ gia đình tại 3 quận là 1.008.198,55 tấn CO2tđ/năm, trong đó CO2 chiếm tỷ trọng cao nhất là 988.716,69 tấn/năm (99,91%), CH4 và N2O chiếm rất ít, lần lượt là 901,84 (0,09%) và 1,75 tấn/năm (0,0002%). Quận Ninh Kiều có tỷ trọng phát thải cao nhất (chiếm 59,43% lượng CO2tđ/ha/năm), tiếp đến là quận Cái Răng (21,69%) và Bình Thủy (18,87%). Nguồn phát thải gián tiếp cao hơn 1,4 lần so với nguồn trực tiếp, trong đó quận Ninh Kiều phát thải cao nhất và lần lượt cao gấp 6,4 và 7,6 lần so với quận Cái Răng và Bình Thủy. Kết quả ước tính và kiểm kê KNK hàng năm là rất cần thiết nhằm xác định các nguồn và lượng khí phát thải để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách xây dựng kịch bản giảm nhẹ và giải pháp giảm thiểu lượng phát thải KNK nhằm cải thiện chất lượng môi trường tại địa phương.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(4).54-59

Chỉ số phân loại

5.7

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Thị Hồng Điệp*, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thanh Giao, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Kiều Diễm, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Phạm Thị Bích Thảo

Trường Đại học Công nghệ King Mongkut’s, Bangkok, Thái Lan

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-04-25

Ngày nhận bài 13/12/2021; ngày chuyển phản biện 17/12/2021; ngày nhận phản biện 11/1/2022; ngày chấp nhận đăng 14/1/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng Điệp*, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thanh Giao, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Kiều Diễm, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa, & Phạm Thị Bích Thảo. (2022). Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính hộ gia đình thành phố Cần Thơ . Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(4). https://doi.org/10.31276/VJST.64(4).54-59

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn