Phân tích sự khác biệt về thành phần đồng vị bền δ2H và δ18O trong mẫu nước chiết từ quả dâu tây ở Đà Lạt và Mộc Châu

Các tác giả

  • Hà Lan Anh*, Đặng Đức Nhận, Vũ Thị Hiên
  • Trần Minh Quỳnh

Từ khóa:

dâu tây, Đà Lạt, Mộc Châu, thành phần đồng vị bền

Tóm tắt

Các mẫu dâu tây thu thập tại Mộc Châu (Sơn La) và Đà Lạt (Lâm Đồng) được chiết nước bằng phương pháp chân không - đông lạnh và phân tích thành phần đồng vị bền trong nước trên hệ phân tích đồng vị trong nước LWIA-24D. Kết quả cho thấy, ở mức ý nghĩa thống kê α=0,05, có sự khác biệt rõ ràng giữa thành phần đồng vị bền δ2H δ18O trong các mẫu tại Mộc Châu và Đà Lạt với các giá trị p<0,001. Cụ thể, giá trị δ2H trung bình trong nước chiết từ dâu tây trồng ở Mộc Châu (-42,83) cao hơn so với giá trị thu được trong mẫu thu ở Đà Lạt (-53,99‰). Ngược lại, giá trị δ18O trung bình trong nước dâu tây thu ở Mộc Châu (-9,25‰) lại thấp hơn so với giá trị ghi nhận được với mẫu thu ở Đà Lạt (-5,67‰). Ngoài ra, các giá trị δ2H và δ18O của mẫu dâu tây thu tại mỗi vùng có mối tương quan chặt chẽ và có thể phân biệt được dựa vào vị trí của đường tương quan so với đường nước khí tượng toàn cầu (GMWL).

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).01-05

Chỉ số phân loại

1.4

Tiểu sử tác giả

Hà Lan Anh*, Đặng Đức Nhận, Vũ Thị Hiên

Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Trần Minh Quỳnh

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 20/5/2022; ngày chuyển phản biện 24/5/2022; ngày nhận phản biện 22/6/2022; ngày chấp nhận đăng 27/6/2022

Cách trích dẫn

Hà Lan Anh*, Đặng Đức Nhận, Vũ Thị Hiên, & Trần Minh Quỳnh. (2022). Phân tích sự khác biệt về thành phần đồng vị bền δ2H và δ18O trong mẫu nước chiết từ quả dâu tây ở Đà Lạt và Mộc Châu. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).01-05

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên