Nhận dạng nguồn phát sinh động đất kích thích hồ thủy điện Sông Tranh 2 trên cơ sở phân tích kết hợp tài liệu địa chất - địa vật lý

Các tác giả

  • Cao Đình Trọng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, Đặng Thanh Hải
  • Cao Đình Triều*

Từ khóa:

động đất kích thích, đới nhạy cảm tai biến địa chất, đứt gãy sâu, hồ Sông Tranh 2, nguồn phát sinh động đất

Tóm tắt

Hai trận động đất M4.6 và M4.7 xảy ra liên tiếp vào cuối năm 2012 đã thêm phần khẳng định về mức độ nguy hiểm của động đất kích thích ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, nơi chưa có ghi nhận về động đất kích thích trước khi hồ thủy điện được tích nước vào năm 2010. Nhiệm vụ đánh giá độ nguy hiểm động đất, dự báo mức độ tác động của động đất kích thích đến đập thủy điện là vô cùng cấp thiết. Để nâng cao độ chính xác trong đánh giá tác động này thì các vùng nguồn phát sinh động đất không chỉ lấy một cách tổng quát là vùng nguồn động đất, mà cần chính xác hóa vùng nguồn động đất kích thích, động đất xảy ra do ảnh hưởng của việc tích nước hồ chứa. Trong bài báo này một tổ hợp phương pháp phân tích kết hợp tài liệu địa chất - địa vật lý trong nhận dạng nguồn phát sinh động đất kích thích hồ thủy điện Sông Tranh 2 với quy trình phân tích 3 bước được trình bày. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 nguồn phát sinh động đất kích thích hồ thủy điện Sông Tranh 2 liên quan tới 4 đứt gãy hoạt động liên thông với hồ chứa.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).11-16

Chỉ số phân loại

1.5

Tiểu sử tác giả

Cao Đình Trọng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, Đặng Thanh Hải

Viện Vật lý Địa cầu, VAST

Cao Đình Triều*

Viện Địa vật lý ứng dụng, VUSTA

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 26/10/2021; ngày chuyển phản biện 29/10/2021; ngày nhận phản biện 15/11/2021; ngày chấp nhận đăng 19/11/2021

Cách trích dẫn

Cao Đình Trọng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, Đặng Thanh Hải, & Cao Đình Triều*. (2022). Nhận dạng nguồn phát sinh động đất kích thích hồ thủy điện Sông Tranh 2 trên cơ sở phân tích kết hợp tài liệu địa chất - địa vật lý. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).11-16

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên