Hiện trạng ô nhiễm các hợp chất perflo hóa (PFCs) trong nước mặt và trầm tích thu thập tại sông Nhuệ và sông Đáy

Các tác giả

  • Phùng Thị Vĩ, Nguyễn Thúy Ngọc, Phan Đình Quang, Phạm Hùng Việt, Dương Hồng Anh*
  • Bùi Thị Thúy

Từ khóa:

nước mặt, PFCs, sông Đáy, sông Nhuệ, trầm tích, Việt Nam

Tóm tắt

Những nghiên cứu về ô nhiễm gây ra bởi các hợp chất perflo hóa (PFCs) trong môi trường ở các nước đang phát triển như Việt Nam còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với các hệ thống nước mặt chảy qua khu vực thành thị, đông dân cư và khu công nghiệp. Trong nghiên cứu này, các hợp chất PFCs được phân tích trong 32 mẫu nước và 14 mẫu trầm tích được lấy dọc theo sông Nhuệ và sông Đáy chảy qua 6 tỉnh, thành phố có mật độ dân số cao của miền Bắc. PFCs phát hiện được trong 100% mẫu nước với nồng độ trung bình tổng PFCs là 7,85 ng/l (giá trị trong khoảng 4,54 đến 13,48 ng/l). Trong trầm tích chỉ tìm thấy PFCs trong 40% số mẫu với tổng hàm lượng ở mức thấp (0,06-2,60 ng/g mẫu khô). Axit perfuorocacboxylic với số nguyên tử cacbon trong phân tử thấp (từ C4 đến C8) là những cấu tử trội tìm thấy trong nước mặt, còn trong trầm tích có phát hiện thấy perfloalkylsunfonat nhưng ở hàm lượng thấp, xấp xỉ ngưỡng giới hạn định lượng.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).17-21

Chỉ số phân loại

1.5

Tiểu sử tác giả

Phùng Thị Vĩ, Nguyễn Thúy Ngọc, Phan Đình Quang, Phạm Hùng Việt, Dương Hồng Anh*

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững (CETASD), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm (KLATEFOS), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bùi Thị Thúy

Trường Đại học Thành Đô

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 20/12/2021; ngày chuyển phản biện 24/12/2021; ngày nhận phản biện 24/1/2022; ngày chấp nhận đăng 27/1/2022

Cách trích dẫn

Phùng Thị Vĩ, Nguyễn Thúy Ngọc, Phan Đình Quang, Phạm Hùng Việt, Dương Hồng Anh*, & Bùi Thị Thúy. (2022). Hiện trạng ô nhiễm các hợp chất perflo hóa (PFCs) trong nước mặt và trầm tích thu thập tại sông Nhuệ và sông Đáy. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).17-21

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên