Điều chế và khan hóa muối hydrat tecbi florua theo phương pháp ướt làm nguyên liệu tinh luyện tecbi kim loại

Các tác giả

  • Nguyễn Trọng Hùng*, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Bá Thuận, Nguyễn Thị Liên

Từ khóa:

khan hóa, khử nhiệt kim, tecbi florua, tecbi kim loại

Tóm tắt

Muối hydrat tecbi florua (TbF3.nH2O) được điều chế từ dung dịch tecbi clorua (TbCl3) với các tác nhân kết tủa amoni bicacbonat (NH4HCO3) và axit hydro floric (HF). Quá trình khan hóa TbF3.nH2O được thực hiện trong lò nung ống với sự có mặt của khí argon trong quá trình nung. Ảnh hưởng của các tác nhân đến quá trình kết tủa và điều kiện khan hóa đã được nghiên cứu. Phương pháp phân tích nhiệt được áp dụng để lựa chọn khoảng nhiệt độ khan hóa. Sản phẩm thu được từ quá trình điều chế được đánh giá bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ nhiễu xạ năng lượng (EDS). Kết quả cho thấy, sản phẩm TbF3 khan có độ tinh khiết cao, kích thước hạt dao động trong khoảng 200 đến 700 nm, phù hợp làm nguyên liệu để điều chế tecbi (Tb) kim loại.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).47-52

Chỉ số phân loại

2.5

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Trọng Hùng*, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Bá Thuận, Nguyễn Thị Liên

Viện Công nghệ Xạ hiếm

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-08-25

Ngày nhận bài 16/8/2021; ngày chuyển phản biện 18/8/2021; ngày nhận phản biện 20/9/2021; ngày chấp nhận đăng 24/9/2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Trọng Hùng*, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Bá Thuận, Nguyễn Thị Liên. (2022). Điều chế và khan hóa muối hydrat tecbi florua theo phương pháp ướt làm nguyên liệu tinh luyện tecbi kim loại. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(8). https://doi.org/10.31276/VJST.64(8).47-52

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ