Quan trắc môi trường và bệnh vùng nuôi trồng thủy sản khu vực phía Bắc

Các tác giả

  • Nguyễn Hữu Nghĩa*, Phan Trọng Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Bình, Phạm Thái Giang, Nguyễn Thị Nguyện, Lê Thị Mây, Phạm Thị Thanh

Từ khóa:

bệnh, cảnh báo, môi trường, nuôi trồng thủy sản, quan trắc

Tóm tắt

Nuôi trồng thuỷ sản đang đối mặt với thách thức dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Quan trắc môi trường và bệnh vùng nuôi trồng thuỷ sản nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo và điều hành sản xuất, đưa ra các biện pháp k thuật hỗ trợ người nuôi. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020 bao gồm 13 điểm tại nguồn nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; 11 điểm vùng nuôi ngao/nhuyễn thể tại các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa và Quảng Ninh; 11 điểm vùng nuôi cá lồng tại các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Hải Dương với 23 đợt quan trắc khu vực nguồn nước cấp cho tôm nước lợ, 7 đợt cho các khu vực nuôi rô phi, cá nuôi lồng nước ngọt và khu vực nuôi nhuyễn thể. Kết quả cho thấy, độ kiềm, NH4, NO2, Vibrio tổng số và VpAHPND nguồn nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ có số mẫu nằm ngoài giới hạn cho phép (GHCP) lần lượt là 12,37, 25,08, 16,67, 3,68 và 0,67%. Độ mặn, NH4, NO2 và Vibrio tổng số khu vực nuôi nhuyễn thể có có t lệ mẫu ngoài GHCP lần lượt là 23,38, 33,77, 32,50 và 3,9%. COD và NO2 khu vực nuôi cá rô phi và cá lồng nước ngọt có số mẫu vượt ngưỡng lần lượt là 29,87 và 22,08%. Khuyến cáo và cảnh báo kịp thời giúp cơ sở nuôi giảm thiểu những thiệt hại do ô nhiễm môi trường và bệnh gây ra.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).54-59

Chỉ số phân loại

4.5

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Hữu Nghĩa*, Phan Trọng Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Bình, Phạm Thái Giang, Nguyễn Thị Nguyện, Lê Thị Mây, Phạm Thị Thanh

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-09-25

Ngày nhận bài 13/9/2021; ngày chuyển phản biện 17/9/2021; ngày nhận phản biện 12/10/2021; ngày chấp nhận đăng 18/10/2021

Cách trích dẫn

Nguyễn Hữu Nghĩa*, Phan Trọng Bình, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Bình, Phạm Thái Giang, Nguyễn Thị Nguyện, Lê Thị Mây, Phạm Thị Thanh. (2022). Quan trắc môi trường và bệnh vùng nuôi trồng thủy sản khu vực phía Bắc. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(9). https://doi.org/10.31276/VJST.64(9).54-59

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp