Nghiên cứu bảo quản quả thanh long ruột đỏ bằng màng bao gói kháng khuẩn chứa Polyguanidine

Các tác giả

  • Đặng Thảo Yến Linh*, Tưởng Thị Nguyệt Ánh, Chu Xuân Quang, Trần Hùng Thuận

Từ khóa:

bảo quản, màng kháng khuẩn, polyme gốc guanidine, thanh long ruột đỏ

Tóm tắt

Phương pháp bảo quản quả thanh long bằng các loại màng bao gói thông minh (đã được cải thiện về khả năng thấm
nước, thấm khí) để cải tạo môi trường vi khí hậu trong bao gói được đánh giá là phương pháp phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất tại Việt Nam và cho hiệu quả tốt nhất. Trong nghiên cứu này, quả thanh long ruột đỏ được bảo quản bằng màng bao gói kháng khuẩn (LLDPE-G) chế tạo trên cơ sở nhựa polyethylene mạch thẳng tỷ trọng thấp (LLDPE) kết hợp chất kháng khuẩn là polyme gốc guanidine (polyhexamethylen guanidine - PHMG). Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được ảnh hưởng của tỷ lệ diện tích màng bao gói LLDPE-G/khối lượng nông sản (cm²/g); nhiệt độ bảo quản (ºC) đến điều kiện cân bằng khí O2, CO2 trong bao gói và chất lượng dinh dưỡng, cảm quan của quả thanh long ruột đỏ trong quá trình tồn trữ. Kết quả thực nghiệm đã xác định được tỷ lệ diện tích màng bao gói/khối lượng quả là 2,00 cm²/g và nhiệt độ bảo quản thích hợp là 6ºC, tương ứng với trạng thái cân bằng môi trường vi khí hậu ở nồng độ khí O2 khoảng 3,77% và CO2 là 5,84%. Chất lượng quả thanh long ruột đỏ bảo quản ở điều kiện này được đánh giá sau 20 ngày tồn trữ, hao hụt khối lượng tự nhiên đạt 7,86%, quả vẫn giữ được màu đỏ đặc trưng (chỉ số a 50,55), chất khô hòa tan tổng số (TSS) đạt 14,56ºBrix, hàm lượng vitamin C đạt 9,72 mg/100 g và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm về vi sinh theo quy định thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP).

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(10DB).72-75

Chỉ số phân loại

4.1

Tiểu sử tác giả

Đặng Thảo Yến Linh*, Tưởng Thị Nguyệt Ánh, Chu Xuân Quang, Trần Hùng Thuận

Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng dụng Công nghệ

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-10-12

Ngày nhận bài 1/7/2022; ngày chuyển phản biện 5/7/2022; ngày nhận phản biện 25/7/2022; ngày chấp nhận đăng 29/7/2022

Cách trích dẫn

Đặng Thảo Yến Linh*, Tưởng Thị Nguyệt Ánh, Chu Xuân Quang, Trần Hùng Thuận. (2022). Nghiên cứu bảo quản quả thanh long ruột đỏ bằng màng bao gói kháng khuẩn chứa Polyguanidine. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(10ĐB). https://doi.org/10.31276/VJST.64(10DB).72-75