Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng*

Từ khóa:

đau mắt đỏ, HAdV-3, protein fiber, thụ thể CD46

Tóm tắt

Protein fiber là một protein quan trọng cho quá trình xâm nhiễm của virus HAdVs. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về sự biến đổi gen và cấu trúc protein của gen này ở các chủng HAdVs nói chung và ở chủng HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam nói riêng. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã giải trình tự gen mã hóa protein fiber từ các chủng virus phân lập ở Việt Nam và dự đoán biến đổi cấu trúc protein fiber thông qua phần mềm tin sinh học. Trong số 15 biến đổi nucleotide trên trình tự ADN mã hóa protein fiber có 10 biến đổi dẫn đến sự thay thế axit amin của protein. Kết quả phân tích tin sinh về cấu trúc 3 chiều của protein fiber cho thấy, trong 10 vị trí axit amin bị thay đổi thì có 4 vị trí thay thế (Q150E, S207L, H246D, M272T) có nguy cơ cao, làm thay đổi liên kết của đầu tương tác fiber với thụ thể CD46 của người.

Chỉ số phân loại

1.6

Tiểu sử tác giả

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng*

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tải xuống

Đã xuất bản

2020-01-25

Ngày nhận bài: 19/09/2019; ngày chuyển phản biện: 23/09/2019; ngày nhận phản biện: 22/10/2019; ngày chấp nhận đăng: 28/10/2019

Cách trích dẫn

Nguyễn, L. T. A. N. T. U. N. V. S. (2020). Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 62(1). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/19

Số

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên