Ảnh hưởng của phương pháp thủy tinh hóa và giai đoạn phát triểncủa phôi đến hiệu quả bảo quản lạnh phôi bò sản xuất in vitro tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Khánh Vân*, Vũ Thị Thu Hương, Phạm Thị Kim Yến, Hoàng Thị Âu
  • Phạm Doãn Lân
  • Lưu Quang Minh

Từ khóa:

cryotop, microdrop, phôi bò sản xuất in vitro, thủy tinh hóa

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này nhằm so sánh một số phương pháp thủy tinh hóa và giai đoạn phát triển của phôi bò sản xuất in vitro đến hiệu quả bảo quản lạnh phôi bò in vitro tại Việt Nam. Phôi được đông lạnh theo 2 phương pháp: (1) Thủy tinh hóa bằng cryotop và (2) Thủy tinh hóa bằng microdrop. Tỷ lệ phôi bò thu được sau giải đông của phương pháp (1) cao hơn so với (2) (100 so với 81,01%, p<0,05). Tuy nhiên không có sự khác biệt về tỷ lệ phôi sống, phôi phát triển và giãn nở trở lại, phôi thoát màng sau giải đông giữa phương pháp (1) và (2) (tương ứng 88,43 so với 91,89%; 83,1 so với 84,43% và 20,34 so với 17,79%, p>0,05). Trong nghiên cứu này, tỷ lệ hợp tử sống, phân chia, tạo phôi nang và phôi nang thoát màng sau giải đông tương ứng đạt 86,83, 63,83, 21,39 và 3,91%. Nghiên cứu không nhận thấy sự khác biệt về tỷ lệ phôi sống, phôi thoát màng sau giải đông giữa nhóm phôi dâu/dâu chặt và phôi nang (tương ứng 82,67 so với 88,43%; 16,54 so với 20,34%, p>0,05). Kết quả cho thấy, phôi bò in vitro được đông lạnh thành công ở giai đoạn hợp tử, phôi dâu/dâu chặt hoặc phôi nang bằng phương pháp thủy tinh hóa.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).54-59

Chỉ số phân loại

4.2

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Khánh Vân*, Vũ Thị Thu Hương, Phạm Thị Kim Yến, Hoàng Thị Âu

Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật, Viện Chăn nuôi

Phạm Doãn Lân

Viện Chăn nuôi

Lưu Quang Minh

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải xuống

Đã xuất bản

2022-12-25

Ngày nhận bài 22/8/2022; ngày chuyển phản biện 25/8/2022; ngày nhận phản biện 26/9/2022; ngày chấp nhận đăng 30/9/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Khánh Vân*, Vũ Thị Thu Hương, Phạm Thị Kim Yến, Hoàng Thị Âu, Phạm Doãn Lân, & Lưu Quang Minh. (2022). Ảnh hưởng của phương pháp thủy tinh hóa và giai đoạn phát triểncủa phôi đến hiệu quả bảo quản lạnh phôi bò sản xuất in vitro tại Việt Nam. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 64(12). https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).54-59

Số

Lĩnh vực

Khoa học Nông nghiệp