Nghiên cứu ứng dụng và ước tính chi phí xây dựng hệ thống phao quan trắc biển xa bờ

Các tác giả

  • Nguyễn Đình Hiển*

Từ khóa:

chi phí ứng dụng phao quan trắc vùng biển xa bờ, truyền dữ liệu quan trắc biển qua dịch vụ vệ tinh, ứng dụng phao quan trắc biển xa bờ

Tóm tắt

Giám sát, quan trắc các vùng biển xa bờ của Tổ quốc là ý chí, nguyện vọng và là nhu cầu cấp thiết của Nhà nước cũng như mọi người dân Việt Nam, đó cũng là yêu cầu chung mà nhiều quốc gia đã triển khai. Dựa vào những nghiên cứu đã có tại Việt Nam, những ứng dụng tương tự trên thế giới và các linh kiện kỹ thuật sẵn có trên thị trường, tác giả tập hợp và nghiên cứu thảo luận, xem xét đến chi tiết từng thành phần nhỏ của ứng dụng, từ đó tổng hợp đề xuất một ứng dụng hoàn chỉnh có tính khả thi về mặt kỹ thuật để có thể triển khai một mạng lưới các trạm quan trắc hải văn và môi trường ở các vùng biển xa bờ của Việt Nam. Đồng thời, hướng đến một hệ thống trạm quan trắc di động, thu thập nhiều loại dữ liệu tầm xa; đồng bộ với công cuộc chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài ra, với những lý luận nghiên cứu về chi phí, cùng những quy định pháp lý hiện hành, tác giả đã tập hợp các chi phí cấu thành một cách phù hợp, đưa ra các kết luận mang tính gợi ý, giúp các tổ chức liên quan có thêm một góc nhìn và có thể tham khảo để đề xuất triển khai trong điều kiện ngân sách của Việt Nam.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).64-67

Chỉ số phân loại

2.7

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Đình Hiển*

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-03-25

Ngày nhận bài 25/7/2022; ngày chuyển phản biện: 29/7/2022; ngày nhận phản biện 26/8/2022; ngày chấp nhận đăng 31/8/2022

Cách trích dẫn

Nguyễn Đình Hiển*. (2023). Nghiên cứu ứng dụng và ước tính chi phí xây dựng hệ thống phao quan trắc biển xa bờ. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(3). https://doi.org/10.31276/VJST.65(3).64-67

Số

Lĩnh vực

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ