Lao động kỹ năng số ngành bán lẻ trong bối cảnh chuyển đổi số: Một số khuyến nghị

Các tác giả

  • Đoàn Thị Yến, Nguyễn Thị Hồng*, Đoàn Tố Như

Từ khóa:

chuyển đổi số, kỹ năng số, lực lượng lao động, ngành bán lẻ

Tóm tắt

Chuyển đổi số (digital transformation) đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp ngành bán lẻ nói riêng. Một trong những thách thức đặt ra hiện nay là phải có lực lượng lao động (LLLĐ) kỹ năng số đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh doanh nghiệp chuyển đổi số. Thực tế đặt ra là, LLLĐ kỹ năng số hiện có của các doanh nghiệp bán lẻ, cũng như nguồn nhân lực có kỹ năng số trên thị trường lao động cung ứng cho doanh nghiệp bán lẻ chưa đáp ứng được yêu cầu. Dựa trên các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập từ 59 phiếu điều tra trong các doanh nghiệp ngành bán lẻ, kết hợp với kết quả phỏng vấn chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, bài viết khái quát về thực trạng LLLĐ kỹ năng số tại các doanh nghiệp bán lẻ và đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển LLLĐ này tại các doanh nghiệp bán lẻ trong bối cảnh chuyển đổi số.

DOI:

https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).36-40

Chỉ số phân loại

5.4

Tiểu sử tác giả

Đoàn Thị Yến, Nguyễn Thị Hồng*, Đoàn Tố Như

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Tải xuống

Đã xuất bản

2023-04-25

Ngày nhận bài 9/2/2023; ngày chuyển phản biện 13/3/2023; ngày nhận phản biện 10/3/2023; ngày chấp nhận đăng 15/3/2023

Cách trích dẫn

Đoàn Thị Yến, Nguyễn Thị Hồng*, Đoàn Tố Như. (2023). Lao động kỹ năng số ngành bán lẻ trong bối cảnh chuyển đổi số: Một số khuyến nghị. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 65(4). https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).36-40

Số

Lĩnh vực

Khoa học Xã hội và Nhân văn